Regulamin sklepu

搂 1
Postanowienia wst臋pne

1. Sklep internetowy Strefa420 prowadzony jest przez Krzysztofa Kilija艅skiego prowadz膮cego jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Strefa420 Krzysztof Kilija艅ski, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP: 6612366652, REGON: 384668708.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsument贸w korzystaj膮cych ze Sklepu. Okre艣la zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Um贸w Sprzeda偶y z Klientem na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.

搂 2
Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Strefa420 Krzysztof Kilija艅ski, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP: 6612366652, REGON: 384668708.
Klient – ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.
Przedsi臋biorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym www.strefa420.pl.
Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zam贸wienie – czynno艣膰, o艣wiadczenie woli Klienta zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮 i spe艂nienia 艣wiadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Formularz zam贸wienia – interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.
Ustawa o prawach konsumenta 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).
Kodeks Cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.
Produkt – dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
Umowa Sprzeda偶y – umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 – stosowanie do cech Produktu – umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.
Dow贸d zap艂aty 鈥 faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustaw膮 o podatku
od towar贸w i us艂ug z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
P艂atno艣膰 鈥 wp艂ata na konto Sprzedawcy za po艣rednictwem dost臋pnych w Sklepie sposob贸w p艂atno艣ci internetowych lub wp艂ata przy odbiorze Produktu- w zale偶no艣ci od wybranej formy p艂atno艣ci i zam贸wionego Produktu.

搂 3
Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Brzozowa 100A, 27-515 Tar艂贸w
Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@strefa420.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: +48 514 702 440
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 69 1090 2040 0000 0001 5087 2414
Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie.

搂 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮:
urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮,
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies,,
zainstalowany program FlashPlayer.

搂 5
Informacje og贸lne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.
Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia.
Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto.
Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt, o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
W przypadku Umowy obejmuj膮cej prenumerat臋 lub 艣wiadczenie us艂ug na czas nieoznaczony ko艅cow膮 (ostateczn膮) cen膮 jest 艂膮czna cena obejmuj膮ca wszystkie p艂atno艣ci za okres rozliczeniowy.
Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na wcze艣niejsze obliczenie wysoko艣ci ko艅cowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena b臋dzie obliczana, a tak偶e o op艂atach za us艂ugi oraz o innych kosztach, b臋dzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

搂 6
Spos贸b korzystania z serwisu Sklepu
Klient zobowi膮zany jest do korzystania z serwisu Sklepu w spos贸b zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego, zwyczajami przyj臋tymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.
Klient zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
powstrzymywania si臋 od dzia艂a艅 mog膮cych utrudni膰 lub zak艂贸ci膰 funkcjonowanie serwisu Sklepu, w szczeg贸lno艣ci mog膮cych utrudni膰 korzystanie ze Sklepu przez innych Klient贸w;
nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych;
powstrzymywania si臋 od dzia艂a艅 mog膮cych naruszy膰 prywatno艣膰 innych Klient贸w, w szczeg贸lno艣ci zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Klientach bez ich jednostkowo wyra偶onej zgody, jak r贸wnie偶 powstrzymywania si臋 od naruszania tajemnicy korespondencji;
niewykorzystywania serwisu Sklepu 鈥 r贸wnie偶 po艣rednio 鈥 w celu rozsy艂ania niezam贸wionej informacji handlowej;
aktualizacji danych niezb臋dnych do kontaktu;
powstrzymywania si臋 od dzia艂a艅 naruszaj膮cych dobre imi臋 Sklepu oraz podmiot贸w z nim wsp贸艂pracuj膮cych;
powstrzymania si臋 od jakichkolwiek dzia艂a艅 naruszaj膮cych prywatno艣膰 i dobre imi臋 innych os贸b;
nieumieszczania w serwisie Sklepu oraz nieprzekazywania za jego po艣rednictwem tre艣ci lub materia艂贸w sprzecznych z obowi膮zuj膮cym prawem lub z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego, tre艣ci wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, tre艣ci uwa偶anych powszechnie za obra藕liwe, naruszaj膮cych dobra osobiste innych os贸b;
niekorzystania z cudzego wizerunku, nienak艂aniania do pope艂nienia przest臋pstwa, niepropagowania przemocy, powstrzymywania si臋 od post臋powa艅 nagannych moralnie, naruszaj膮cych dobre obyczaje i zasady Netykiety;
powstrzymywania si臋 od innych zachowa艅, kt贸re mog艂yby zosta膰 obiektywnie uznane za zachowania oczywi艣cie niepo偶膮dane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem.

搂 7
Zasady sk艂adania Zam贸wienia

Sklep prowadzi sprzeda偶 produkt贸w konopnych z konopi w艂贸knistych w pe艂ni legalnych THC<0,3% i przebadanych (susz CBD, CBG, preRollsy ( z akcyz膮) , olejki cbd, suplementy, plastry ) herbatk贸w konopnych lub z dodatkiem konopi, s艂odyczy, kosmetyk贸w oraz akcesori贸w.
W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:
zarejestrowa膰 si臋 na stronie Sklepu i zaakceptowa膰 regulamin Sklepu,
skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji (opcjonalnie),
3. wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪o koszyka鈥 (lub
r贸wnoznaczny). W tym miejscu klient b臋dzie m贸g艂 zrealizowa膰 sw贸j Kod Rabatowy wpisuj膮c jego i
klikaj膮c WYKORZYSTAJ KUPON – zostanie naliczony rabat na towary jakich on dotyczy艂 lub na
ca艂o艣膰 zam贸wienia w zale偶no艣ci od kodu. Nast臋pnie nale偶y klikn膮膰 w okno PODSUMOWANIE
KOSZYKA, w kt贸rym widoczna b臋dzie cena dodanych towar贸w przez klienta do koszyka
uwzgledniaj膮ca rabat lub promocje.
4. wybra膰 spos贸b dostarczenia produktu (spos贸b wysy艂ki),
5. wybra膰 jeden z dost臋pnych sposob贸w p艂atno艣ci i w zale偶no艣ci od sposobu p艂atno艣ci, op艂aci膰
Zam贸wienie w okre艣lonym terminie.
6. przej艣膰 do okna DANE P艁ATNIKA, w kt贸rym klient wpisuje dane jakie wymagane s膮 w formularzu
tj.: imi臋, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), kraj, ulica (nazwa ulicy numer domu/lokalu) ,kod
pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail. Po wpisaniu danych klient b臋dzie m贸g艂 r贸wnie偶
za艂o偶y膰 konto klikaj膮c w okno STW脫RZ KONTO,
7. przej艣膰 do okna UWAGI DO ZAM脫WIENIA (opcjonalnie), gdzie klient mo偶e wpisa膰 uwagi do
zam贸wienia (np. informacje o dostarczeniu przesy艂ki)
8. przej艣膰 do rubryki TWOJE ZAM脫WIENIE, w kt贸rej pojawi膮 si臋 wszystkie informacje na temat
zam贸wienia (nazwa produktu, kwota, spos贸b wysy艂ki, 艂膮czna kwota zam贸wienia oraz spos贸b
p艂atno艣ci,
9. klikn膮膰 w przycisk KUPUJ臉 I P艁AC臉.

搂 8
Oferowane metody p艂atno艣ci i dostawy

1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:
a. Przelewy tradycyjne
b. Szybkie Przelewy
c. BLIK
d. P艂atno艣膰 kart膮
e. Mo偶liwo艣膰 p艂atno艣ci przy odbiorze lecz b臋dzie to wi膮za膰 si臋 z dodatkow膮 op艂at膮 i mo偶liwe tylko
przy wyborze kuriera InPost.
2. Klient mo偶e korzysta膰 z nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zam贸wionego Produktu:
a. Przesy艂ki kurierskie InPost. DPD
b. Paczkomaty InPost.
3. Szczeg贸艂owe informacje na temat akceptowalnych metod p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 na stronach
Sklepu.

搂 9
Wykonanie umowy sprzeda偶y

1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu
przez Klienta Zam贸wienia online lub za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie
internetowym.
2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego
przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej
wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej
Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego
przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania
przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy
Klientem a Sprzedawc膮.
3. Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie do 2 dni od z艂o偶enia Zam贸wienia 鈥 w
przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane.
4. Produkt zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 w terminie do 2 dni roboczych liczonych od daty
wp艂ywu 艣rodk贸w na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w
trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano inny termin. W przypadku przed艂u偶enia terminu dostawy
Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawc臋.
5. W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach gotowo艣ci do odbioru, Klient ma
mo偶liwo艣膰 odbierania Produkt贸w cz臋艣ciami (stosownie do ich gotowo艣ci do odbioru) lub te偶
odbioru wszystkich Produkt贸w po skompletowaniu ca艂ego zam贸wienia.
6. Pocz膮tek biegu terminu gotowo艣ci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si臋 od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.
7. Klient nie mo偶e odebra膰 Zam贸wienie osobi艣cie.

搂 10
Prawo odst膮pienia od umowy

Kupuj膮cemu, kt贸ry jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r, poz. 827 z p贸藕n. zm.) przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. 
Uprawnienie powy偶sze nie przys艂uguje Kupuj膮cemu w nast臋puj膮cych przypadkach:  
a)艣wiadczenia us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Kupuj膮cego, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy, 
b)um贸w dotycz膮cych 艣wiadcze艅, za kt贸re cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy, 
c)um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Kupuj膮cego lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
d)um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia, 
e)um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli po dostarczeniu opakowanie zosta艂o otwarte przez Kupuj膮cego, 
f)szczeg贸lnych um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami, 
g)um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, za kt贸re cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzeda偶y i dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni, a ich warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedawca nie ma kontroli, 
h)um贸w, w kt贸rych Kupuj膮cy wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sprzedawca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Je偶eli Sprzedawca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania Kupuj膮cy 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje Kupuj膮cemu w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy, 
i)um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli po dostarczeniu opakowanie zosta艂o otwarte przez Kupuj膮cego, 
j)dostarczania dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋, 
k)um贸w zawartych w drodze aukcji publicznej  
l)um贸w o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w zawartej umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi, 
m)um贸w o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, niezapisanych na materialnym no艣niku, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Kupuj膮cego przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy. 
3. Do skutecznego odst膮pienia od umowy, o kt贸rym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy z艂o偶enie o艣wiadczenia przez Kupuj膮cego drog膮 elektroniczn膮 lub korespondencyjnie, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesy艂ki.  
4.Kupuj膮cy, odst臋puj膮c od umowy, zobowi膮zany jest do zwrotu Produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopi膮 w terminie 14 dni od daty z艂o偶enia odst膮pienia. 
5.Koszty wysy艂ki zwracanego Produktu ponosi Kupuj膮cy. 
6.Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
7.Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz koszt贸w wysy艂ki Produktu do Kupuj膮cego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.  
8.Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Kupuj膮cy, chyba 偶e Kupuj膮cy wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z dodatkowymi kosztami.  
9.W przypadku gdy Kupuj膮cy wybra艂 inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia przesy艂ki oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Kupuj膮cemu poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.  
10.Zwroty Produkt贸w przy odst膮pieniu od umowy, wysy艂ane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie b臋d膮 przyjmowane.  
11.Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje si臋 do Kupuj膮cych nie b臋d膮cych konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) tj. os贸b dokonuj膮cych czynno艣ci prawnych zwi膮zanych bezpo艣rednio z prowadzon膮 przez nich we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 鈥 w ich przypadku uprawnienie do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y jest bezwzgl臋dnie wy艂膮czone.

搂 11
Reklamacja i gwarancja

Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 produkty nowe.
Sprzedawca obowi膮zany jest dostarczy膰 Klientowi rzecz woln膮 od wad.
3. W przypadku wyst膮pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji
w oparciu o przepisy dotycz膮ce r臋kojmi w kodeksie cywilnym. Przedsi臋biorca wyst臋puj膮cy jako osoba
fizyczna mo偶e mie膰 prawa do r臋kojmi, je偶eli zostanie wykazany brak zwi膮zku transakcji z prowadzon膮
dzia艂alno艣ci膮, a tym samym naby艂 prawa konsumenta. W stosunku do takich os贸b stosowane b臋d膮
przepisy reguluj膮ce uprawnienia konsumenta zwi膮zane z r臋kojmi膮.
4. Reklamacj臋 nale偶y zg艂osi膰 elektronicznie na adres e-mail: kontakt@strefa420.pl poprzez
Formularz reklamacyjny na stronie Sklepu. Produkt nale偶y odes艂a膰 na adres Sklepu: Brzozowa 100A
27-515 Tar艂贸w. Zaleca si臋, aby w reklamacji zawrze膰 m.in. zwi臋z艂y opis wady, okoliczno艣ci (w tym dat臋)
jej wyst膮pienia, dane Klienta sk艂adaj膮cego reklamacj臋 oraz 偶膮danie Klienta w zwi膮zku z wad膮 Produktu.
5. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania reklamacyjnego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie
dni, a je艣li nie zrobi tego w tym terminie, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie Klienta uzna艂 za uzasadnione.
6. W przypadku, gdy na Produkt zosta艂a udzielona gwarancja, informacja o niej, a tak偶e jej tre艣膰, b臋d膮
zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
7. W przypadku naruszenia plomb producent oraz dystrybutor nie ponosz膮 odpowiedzialno艣ci za
zawarto艣膰, i taka reklamacja nie b臋dzie uznawana.

8. Zwrot towaru na adres firmy: Brzozowa 100A, 27-515 Tar贸w

搂 12
Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:
Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z Umowy zawartej ze Sprzedawc膮.
Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮.
Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).

搂 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 – tak偶e w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰:
W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.
W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

搂 14
Postanowienia ko艅cowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Scroll to Top