Formularz zgody RODO

Oświadczenie
w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w związku z realizacją usług firmy Strefa420 Krzysztof Kilijański,
prowadzący Sklep internetowy Strefa420.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i art. 7 oraz art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych Administratorowi danych Firmy Strefa420 Krzysztof Kilijański, prowadzący Sklep internetowy Strefa420 w zakresie:
kontaktów za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowy telefoniczne) w celach realizacji usług oraz przedstawienia informacji handlowo-marketingowych,
kontaktów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w oparciu o zapis ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celach przedstawienia informacji handlowo marketingowych oraz realizacji usług,
przetwarzania i zamieszczania mojego wizerunku utrwalonego podczas korzystania z usług firmy Strefa420 Krzysztof Kilijański, prowadzący Sklep internetowy Strefa420, w szczególności na wykonanie i przetwarzanie moich zdjęć i nagrań wideo oraz ich udostępnianie w celach handlowych i marketingowych na stronie internetowej i innych portalach społecznościowych, ulotkach oraz innych materiałach reklamowych, w celach komercyjnych firmy Strefa420 Krzysztof Kilijański, prowadzący Sklep internetowy Strefa420 oraz innych jej projektów.
4. Wycofanie zgody na wykorzystanie wizerunku ma skutek od daty anulowania zgody.
Usunięcie wizerunku z materiałów komercyjnych i reklamowych firmy narażałoby ją na
dodatkowe koszty związane z tworzeniem nowych materiałów lub ich zmianą podczas
kampanii reklamowych.

Oświadczam, że jest mi wiadomym, iż posiadam prawo do:
żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
dostępu do moich danych osobowych;
sprostowania moich danych osobowych;
usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,
wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym.
przenoszenia moich danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Ponadto oświadczam ,że:
a) zostałem/am poinformowany/a, iż powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w
każdym momencie odwołana poprzez oświadczenie pisemne złożone w siedzibie
Administratora danych osobowych firmy Strefa420 Krzysztof Kilijański,
prowadzący Sklep internetowy Strefa420 lub elektronicznie na adres e-mail:
kontakt@strefa420.pl
b) zostałem/am poinformowany/a, iż szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
moich danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zamieszczonymi w polityce prywatności.

Scroll to Top